Licentie voor verkoop

Door de instellingen van de website is het niet mogelijk om meerdere digitale patronen en documenten samen af te rekenen. Bij elk patroon kan je onmiddellijk afrekenen door op de bestelknop te drukken. Wil je graag meerdere patronen of licenties aankopen? Dan zal je deze stap moeten herhalen. Onze excuses voor dit ongemak.

 

Due to the settings of the website, it is not possible to pay for multiple digital patterns and documents together. With each pattern you can pay immediately by pressing the order button. Would you like to purchase multiple patterns or licenses? Then you will have to repeat this step. We apologize for this inconvenience.